Government of Nepal

Ministry of Education, Science and Technology

National Forensic Science Laboratory

Notice

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सोको नियमावलीको नियम ३ प्रयोजनसंग सम्बन्धित विवरण  (२०८० माघ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म)।

प्रशासकीय सहायक र लेखापाल पदको परीक्षा तालिका संशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

खुला, समावेशी तथा आन्तरिक तर्फको परीक्षा केन्द्र निर्धारण तथा संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

खुला, समावेशी तथा आन्तरिक तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली ।

खुला, आन्तरिक प्रतियोगिता तथा वढुवा द्बारा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

शाखा कार्यालय स्थापना एवं संचालन भएको बारे ।

धनगढी कार्यालयमा लिखत परीक्षण सेवा संचालन गरिएको बारे । 

वुटवल शाखा कार्यालय संचालन गरिएको बारे ।